- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > تغذیه ورزشی/دارو ، دوپینگ و مکمل های تغذیه ای


رمز واژه ها و اصطلاحات ضروری مکمل های ورزشی

١-  آنابوليک  Anabolic
اشاره به برخی چيزهايی دارد که باعث ساختن بافت يا آنابوليسم می شود. به طور کلی، آنابوليسم به افزايش در يافت بدون چربی، بويژه عضله، اشاره می کند.

٢-  آنتی کاتابوليک Anticatabolic
اشاره به برخی چيزهايی دارد که باعث ساخت بافت از طريق مهار مکانيسم های کاتابوليکی می شود، بنابراين اجازه می دهد تا فرآيندهای آنابوليک غالب شوند.

3- bioavailability
هر چيزی که از دستگاه گوارشی به سهولت جذب می شود. هرچه bioavailability  بيشتر باشد جذب کلی و سرعت جذب بيشتر می شود.

۴- کاتابوليک Catabolic
اشاره به برخی چيزهايی دارد که باعث خرابی بافت يا کاتابوليسم می شوند. به طور کلی کاتابوليسم به کاهش در بافت بدون چربی، بويژه عضله اشاره می کند.

5-  Chelating agent
يک ترکيب آلی (شامل هيدروژن و کربن) که به اتم های متاليک باردار ( يونها ) برای افزايش جذب ،  متصل می گردد.

۶ - کوآنزيم  Coenzyme
يک ترکيب آلی (شامل هيدروژن و کربن) که به يک نوع ويژه از آنزيم متصل می شوند تا آن را فعال کند . کوآنزيم، يک نوع کوفاکتور است.ويتامين های B  معمولاً به عنوان کوآنزيمها عمل می کنند.
  
٧- کوفاکتور Cofactor
يک ماده آلی يا غيرآلی که به يک نوع ويژه آنزيم متصل می شود تا آن را فعال کند. ويتامين ها و مواد معدنی اغلب بعنوان کوفاکتورها به کار می روند.

8- effervescent :  دارای کيفيت توليد حبابهای گازدار می باشد.

٩- ثمربخشی Efficacy
واژه ای که از داروشناسی وارد شده است و توصيف کننده حداکثر پاسخ يک مکمل تجويز شده، بدون توجه به مقدار مصرف آن می باشد.

١٠- اندوژنوس ( درون زا ) Endogenous
منشأ گرفته از داخل بدن، به عبارت ساده، هر چيزی که درون بدن توليد می شود مانند هورمون تستوسترون، درون زا است. با اين وجود، مواد برون زا، می توانند اثرات درون زا را داشته باشند. برای مثال، يک مکمل که می تواند توليد تستوسترون را افزايش دهد، گفته می شود که ترشح درون زای تستوسترون را افزايش می دهد.

١١- غذای  Engineered
يک نوع مکمل غذايی، برای تقويت رژيم غذايی يا برای جايگزينی يک وعده غذايی طراحی می شود و به نوعی، شامل کربوهيدرات، چربی، پروتئين، ويتامين ها و مواد معدنی م يباشد. ممکن است به صورت پودر، مشکلات جايگزين وعده غذايی يا حتی به صورت غداهای ويژه مانند پيتزا فروخته شود.

١٢- نيروزا ( اروگوژنيک ) Ergogenic
دارا بودن توانايی برای افزايش برون ده کارف بويژه هنگامی که با عملکرد ورزش مرتبط باشد.

١٣-  ارگوليتيک Ergolytic
دارا بودن توانايی برای کاهش برون ده کار . برخی مواقع چيزی که هدفش افزايش عملکرد جسمانی است به طور معکوس عملکرد را دچار اختلال می کند. برای مثال نوشيدنی های الکلی، که بلافاصله قبل از يک مسابقه مصرف می شوند زمانی به نظر می رسد که برای ورزشکاران استقامتی ، ارگوژنيک هستند، ولی ممکن است در واقع اروگوليتيک باشند.

١۴- ارگواستاتيک Ergo static
نداشتن هيچ گونه اثری بر عملکرد جسمانی. درحاليکه ارگوژنيک و ارگوليتيک، مانند سياه و سفيد در تضادهستند، ارگواستاتيک، خاکستری می باشد. ارگواستاتيک می تواند با عباراتی مانند غيرنيروزا، بدون هيچ گونهاثر، و عدم ايجاد تفاوت، جايگزين شود.

١۵- برون زا Exogenous
اشاره به موادی دارد که از خارج از بدن منشأ می گيرند. برای مثال، با مصرف يک مکمل هورمونی، يک شکل برون زا از هورمون را مصرف کرده ايد.
 
١۶- راديکال های آزاد Free Radical
يک اتم يا ترکيب بسيار واکنش پذير که يک الکترون جفت نشده دارد. راديکال های آزاد در طول متابوليسم توليد می شوند، و اعتقاد بر اين است که باعث آسيب سلولی می شوند. راديکال های آزاد، ممکن است در پيری و بيماری نقشی را بازی کنند. آنتی اکسيدانها برای کمک به خنثی کردن راديکال های آزاد بوسيله قربانی کردن خودشان برای واکنش با راديکال های آزاد مصرف می شوند، به طوريکه راديکالهای آزاد با سلولهای بدن واکنش نشان نمی دهند.

١٧- غذاهای عملکردی Functional
غذاهايی که ممکن است مزايای سلامتی يا پزشکی را فراتر از تغذيه اصلی، بخاطر حضور ترکيبات فعال فيزيولوژيکی فراهم کنند.

١٨- ايزوليت Isolated
موادی که از منبع اصلی شان جدا شده اند.

١٩- متابوليسم Metabolism
مجموع کلی همه واکنش های آنابوليک و کاتابوليک در بدن

٢٠- متابوليت Metabolite
هرگونه محصولی از متابوليسم مانند محصولالات واسطه ای يا ضايعات. برای مثال ، مکمل عمومی  تاهيدروکسی بتا متيب بوتيرات (HMB) يک متابوليت، يا محصول تجزيه آمينواسيد لوسين می باشد .

٢١- طبيعی Natural
طبيعی به غذاها يا مکمل هايی اشاره می کند که فرآوری نشده اند و شامل مواد شيميايی مصنوعی مانند کودها ، رنگها و غيره نمی باشد. واژه طبيعی، تاکنون، هيچ گونه تعريف قانونی ندارد.

22- Nutraceuticals
موادی در غذا که ممکن است مزايايی را برای سلامتی فراتر از تغذيه اساسی فراهم کنند که عبارت است از جلوگيری از بيماری.

٢٣- آلی ( ارگانيک ) Organic
شامل محصولات کشاورزی است که با استفاده از روشهای بيولوژيکی، مکانيکی و کاشتی که با روشهای مصنوعی برای کنترل بذرها، افزايش کيفيت روغن و يا بهبود پردازش مقابله می کنند، رشد می يابند.

٢۴- درجه دارويی  Pharmaceutical grade
بر خالص بودن مکمل اشاره می کند. اين واژه تعريف قانونی يا تجاری ندارد ولی اغلب برای برچسب های مکمل های غذايی مورد استفاده قرار می گيرد.

25- Phyochemical
موادی که در ميوه جات و سبزيجات يافت می شود و ممکن است بوسيله انسانها به مقدار کم (گرم) در روز دارای توانايی کاهش خطر سرطان می باشند. ،Phyochemical . مصرف شوند

٢۶- توانايی  Potency
واژه ای نظر دارويی مقدار خالص  ( دز ) يک ماده برای ايجاد تأثير نيروزايی ويژه، را توصيف می کند. اين واژه معمولاً با واژه های اثربخشی ( Efficacy ) و Bioavailability اشتباه می شود. توانايی، اغلب در طول تبليغات بازار، زياد مورد استفاده قرار می گيرد. برای مثال، اگر مکمل  x نياز به مصرف مقداری دارد که دو برابر مکمل y  است، ضرورتاً به اين معنی نيست که  y موثرتر است

٢٧- پروهورمون Prohormon
ترکيبی که می تواند درون بدن به يک هورمون تبديل شود. پروهورمونها بوسيله غدد در بدن ساخته می شود و می توانند به هورمونهای عملکردی تبديل شوند. برخی از پروهورمونها، در حال حاضر بصورت مکمل های ورزشی فروخته می شوند.

٢٨- خالص بودن Pure
اشاره به مکملی می کند که شامل هيچ چيزی نيست ولی عناصر آن بر روی برچسب ذکر شده اند. اين واژه تعريف قانونی ندارد.

29- Stacking
مصرف دو يا چند مکمل در يک زمان به منظور تلاش برای به حداکثر رساندن نتايج. اين واژه از رژيم های استروئيد آنابوليکی، سرچشمه گرفته است.

٣٠- فوق فيزيولوژيکی Supra Physiological
مصرف يا دفع يک ماده به مقادير بيش از مقداری که برای فرآيندهای طبيعی فيزيولوژيکی مورد نياز هستند. برای مثال، خوردن مقادير فوق فيزيولوژيکی پروتئين، نشان داده شده است که تأثير مثبتنی بر رشد عضلانی می گذارد.

٣١- سينرژيستيک Synergistic
دارا بودن ويژگی افزايش يا چند برابر کردن اثر بخشی مواد ديگر . برای مثال ، کربوهيدرات مصرف شده با  کراتين مونو هيدرات ، يک رابطه سينرژيک دارد


 

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ