- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > رشته های ورزشی/فوتبال


ويژگيی های روان شناسی فوتبال

ويژگي هاي روان شناسي فوتبال
از آنجا كه فوتبال ورزشي بين المللي است، شرح قوانين اصلي آن ضرورتي ندارد و از اين رو، متن حاضر تنها بر جنبه هاي پويايي كه با روان شناسي در پيوند است، تأكيد مي ورزد.

روان شناسی تمرینات
مسابقه معمولاً در همة باشگاه ها و تيم هاي حرفه اي، صرف نظر ازسطحي كه بازيكنان در آن بازي مي كنند، مشابه است. جلسات تمرين روزانه معمولاً دو ساعت به طول مي انجامد و گاهي بازيكنان دو بار در روز تمرين مي كنند. در اين روند، اكثر تيم ها مسير زير را طي مي كنند: رسيدن به زمين فوتبال، وارد شدن به اتاق رختكن، رفتن به زمين بازي، تمرين كردن، رفتن مجدد به اتاق رختكن و ترك ورزشگاه؛ اين توالي كه به صورت عادت پي گرفته مي شود؛ روان شناسان ورزشي بايد از آن آگاه باشند و آن را در كارشان منظور كنند. همچنين، مداخلات روان شناسي بر اساس اين موارد بنا مي شود و هم زيستي مسالمت آميز بازيكنان در اين اتاق، اساس درك اين موضوع است كه در ميان گروه چه چيز رخ مي دهد؛ زيرا در اين جاست كه بازيكنان آزادانه بين خودشان حرف مي زنند و در لحظات دشوار، تصميمات مشترك مي گيرند.
مربيان و اعضاي كادر فني معمولاً اتاق رختكن مختص خود را بين خود و بازيكنان خلق مي كنند. بنابراين « فاصله هايي » دارند و آشكارا هنگامي كه روان شناسان ورزشي وارد رختكن بازيكنان مي شوند، بايد آگاه باشند كه هر آن چه در اين محيط گفته مي شود، اهميت بسياري دارد.
مربي و كمك مربي بر تمرينات نظارت مي كنند و فرصت هايي را براي بازيكنان فراهم مي آورند و افزون بر اين، همچون مدير و هماهنگ كنندة تيم عمل مي كنند. مربيان بدن ساز، معمولاً كساني اند هستند كه به مربي نزديك هستند و مسئوليت آمادگي جسماني را بر عهده مي گيرند. همان گونه كه در ادامه خواهيم ديد، مربيان مختلف به سبك هاي متفاوتي از تمرينات و آموزه هاي روان شناختي نياز دارند. در چارچوب اين گونه تمرينات، روان شناسان ورزشي با ورزشكاران در اتاق رختكن دفتر كار خود، زمين ورزش يا در مكاني ديگر و به صورت غير رسمي كار مي كنند. در حين جلسات تمرين، روان شناسان ورزشي مي توانند از فواصل ميان تمريني مختلف براي افزايش عملكرد كلي بازيكنان خاص استفاده كنند يا راهكارهاي ويژه اي را به منظور تسهيل در آموزش به كار گيرند. همچنين، اصول روانشناسي كه در متون ديگر آمده است، بايد رعايت شود و روان شناسان بايد شيوه ها و راهكارهاي خود را با شرايط ويژه هر رشتة ورزشي منطبق كنند.

روانشناسی مسابقه
مسابقه هم ويژگي هاي خاص خود را به نمايش مي گذارد كه بر طبق آن، برنامة تمرينات روان شناسي بايد كم و بيش آسان تر اجرا شود. مسابقات رسمي ليگ غالباً در روزهاي آخر هفته برگزار مي شود ؛ با اين همه، برخي از تيم ها در مسابقات ديگري هم درگير هستند كه ناگزيرند در طول هفته هم بازي كنند ودر نتيجه بيش تر ايام هفته را تمرين مي كنند. روان شناسان ورزشي بايد مراحل مختلف مسابقه را در نظر داشته باشند، تا بتوانند بر پاية آن اهداف را تدوين كنند. بنابراين، آن ها بايد براي ديدن مسابقه ها سفر كنند، در زمين فوتبال يك يا دو ساعت پيش از مسابقه حاضر باشند، بين دو نيمة بازي( 45 دقيقه) به رختكن بروند و در نهايت، همراه با تيم از سفر باز گردند. آگاهي از اين مراحل كه غالباً براي همة تيم هاي فوتبال يكسان است، روان شناسان ورزشي را (از رهگذر نظارت) قادر مي سازد تا بدانند كه چه هنگام مداخله كنند. به همين ترتيب، آن ها بايد به تعداد كافي جلسات تمريني روان شناسي با هر فوتباليست برگزار كنند و موقعيت هاي مختلف هر بازيكن را در نظر بگيرند (دروازه بانان، مدافعان، هافبك ها و مهاجمان)

موارد مرتبط با روان شناسي كه در مسابقات پيش مي آيد
دستيابي بازيكنان به سطح مطلوب برانگيختگي براي شروع مسابقه و حفظ آن حالت در طول مسابقه؛
بسياري از تيم هاو بازيكنان نمي توانند دقايقي از مسابقه را كنترل كنند، يا تازماني كه موقعيت خاصي پديد نيايد، به طور خودكار سطح برانگيختگي شان افزايش يا كاهش يابد تا بدين ترتيب، به سطح مطلوب برسند (مثلاً گلي بزنند يا مرتكب خطاي خطرناك شوند). اين مسئله بسيار مهم است كه بازيكنان موارد مرتبط با روان شناسي كه در مسابقات پيش مي آيد
بسياري از تيم هاو بازيكنان نمي توانند دقايقي از مسابقه را كنترل كنند، يا تازماني كه موقعيت خاصي پديد نيايد، به طور خودكار سطح برانگيختگي شان افزايش يا كاهش يابد تا بدين ترتيب، به سطح مطلوب برسند (مثلاً گلي بزنند يا مرتكب خطاي خطرناك شوند). اين مسئله بسيار مهم است كه بازيكنان بياموزند از نخستين دقيقة رقابت با بهترين شرايط رواني بازي كنند و در طول مسابقه اين سطح را حفظ نمايند. غالباً فراز و فرودهاي مسابقات فوتبال سبب مي شود كه يك تيم يك گلي دريافت كند يا بازي ضدفعالي ارائه دهد (مثلاً، اخراج بازيكن به علت ارتكاب به خطا به دليل عدم كنترل و تمركز رواني). اين شرايط نياز به كنترل كردن دارند.
حفظ تمركز در طول مسابقه؛ با توجه به اين كه مسابقات فوتبال زماني طولاني را در بر مي گيرند ( 90 دقيقه)، نيازمند كوشش فكري وجسماني قابل توجهي اند. در اين ميان، معمولاً از بازيكنان خواسته مي شود كه تمركز خود را حفظ كنند. استراتژي هايي كه بازيكنان مي پذيرند، به موقعيتي كه در آن بازي مي كنند و ويژگي هاي شخصي شان بستگي دارد. قانوني كلي اين است كه حفظ تمركز درفوتبال ايجاب مي كند كه بازيكنان بياموزند چگونه توجه خود را در طول مسابقه حفظ كنند. هر بازيكن بايد بتواند شرايطي را كه در آن تمركز، نياز به افزايش يا كاهش دارد، تشخيص بدهد، و از كوشش هاي غيرضروري خوداري ورزد تا بتواند خود را براي لحظاتي كه نيازمند حداكثر توجه اند كاملاً مهيا كند (براي مثال، دروازه بان نبايد صددرصد بر موقعيت توپ، روي حريفان يا هم تيمي ها يش، زماني كه بازي در انتهاي ديگر زمين در جريان است، تمركز كند. گفتن ندارد كه هنگام ضربة آزاد در منطقة دروازة وي به تمركز بالا نياز است). در مطالعة اخير موران 1 پيشرفت مهارت هاي تمركز ارائه كرده است.
تسلط بر خود در مواجهه با موقعي تهاي خطرناك ( مثلاً نفوذ بازيكنان گلزن)، در طول يك مسابقه، موقعي تهاي خطرناك متعددي رخ م يدهند كه بازيكنان نياز به خودكنترلي دارند. معمولاً آنهايي كه گلي دريافت م يكنند يا مرتكب اشتباهات شخصي می شوند، به دشواري برخود تسلط م ييابند و بسيار نيازمند روا نشناسان ورزشی اند. رو شهايي مثل توقف فكر و عو ض كردن مركز توجه به تاكتيك بعدي كه در تمرينات و مسابقات تمرين مي شوند، معمولاً نتايج مؤثرتري در پي مي آورند
تعامل با داوران و حريفان؛ براي برخي از بازيكنان مشكل است كه تعامل خود را با داوران و حريفان كنترل كنند. گاهي اضطراب بازيكنان چنان افزايش مي يابد كه به خودكنترلي بسياري نياز است. رفتار آن ها در مقابل تصميماتي كه داوران مي گيرند يا پرخاشگري هايي كه حريفان شان مرتكب مي شوند (چه كلامي و چه بدني) ممكن است به از دست دادن تمركز يا اخطارواخراج از زمين مسابقه بينجامد. فشار مربيان، هم تيمي ها و عموم مردم؛ فوتبال شامل مجموعه اي از فشار هايي است كه بازيكنان براي فائق آمدن بر آن ها بايد راهكارهاي روان شناسي را به كار برند تا بتوانند به بالاترين سطح عملكرد و توانمندي خود برسند. مربيان، هم تيمي ها و حتي عامة مردم، اغلب به تأثيرات اين فشار دامن مي زنند. هولت و هوگ 1 بر اين باورند كه مربيان منبع اصلي فشار بر بازيكنان فوتبال هستند. بنابراين، در كار كردن با مربيان و بازيكنان بايد از موقعيت هايي كه بالقوه مي توانند به اجرا آسيب برسانند؛ اجتناب كنيم. به همين شكل، توجه ويژه به برخي از بازيكنان كمك مي كند تا فشارهاي برخاسته از هم تيمي ها و عامة مردم را ريشه كن كنيم.
بازيكنان اصلي و ذخيره؛ نگراني در باب انتخاب تيم براي بسياري از بازيكنان منبع فشار رواني است، زيرا حضور در تيم تنها راهي است كه قادرشان مي كند تا به ديگران نشان دهند كه در چه وضعيتي هستند و بدين ترتيب خود را در معرض ديد جمع بيش تري قرار دهند. مربيان مسئول تصميم گيري هستند كه چه كند. در نتيجه، بازيكناني « استراحت » كسي بازي كند يا چه كسي1كه خارج از بازي هستند و احساس مي كنند كه ارزيابي شده اند، اغلب در هر حركتي فشار را از سوي مربي احساس مي كنند و اين معضل مانع از آن مي شود كه آن ها همة توانايي خود را به اجرا بگذارند. به همين ترتيب، در هر فرصتي كه مربيان به بازيكنان جانشين مي دهند، آن ها درصددند كه نشان بدهند چقدر پيشرفت كرده اند تا در مسابقة بعدي بتوانند جاي خود را تثبيت كنند. در بسياري از مواقع، چنين شتابي براي اين كه خود را بهتر نشان دهند، اغلب سبب مي شود كه عملكردشان تضعيف شود. روان شناسان ورزشي بايد با جايگزين هايي كار كنند كه انگيزة اندكي براي تمرين كردن دارند تا بدين ترتيب آن ها، به دنبال ارتقاي عملكرد خود در زمين باشند و وقتي به آن ها اجازة بازي داده مي شود، اطمينان يابند كه به طور حرفه اي نقش جايگزين را ايفا خواهند كرد.
رسانه ها؛ احتمالاً فوتبال بيش ترين توجه رسانه ها را به خود جلب مي كند. تأثير رسانه ها مي تواند هم سودمند، هم زيان بار به حال تيم ها و بازيكنان باشد. بسيار مهم است كه راهبردهاي روان شناسي براي مهار اين تأثيرات پيش بيني و تدوين شود. از سنين جواني، برخي از بازيكنان با توجه به علاقه شان به تيمي و تمايل شان به استخدام در آن تيم، دائماً در رسانه ها مصاحبه مي كنند. وقتي ورزشكاري، بازيكن نخبه اي مي شود، اين رسانه ها اغلب فراتر از فعاليت هاي حرفه اي خود عمل مي كنند. گاهي رسانه ها كلية حركت هاي بازيكنان را در چكيدة خبرهاي خود منعكس مي كنند، تا نشان دهند كه اين بازيكنان در چه رويداد اجتماعي حاضر شده اند يا روابط شخصي شان چگونه است. بنابراين، بازيكنان ناگزيرند كه بين فعاليت ورزش و زندگي شخصي شان نوعي هماهنگي ايجاد كنند. در اين زمينه، روان شناسان ورزشي بايد بازيكنان را ارزيابي كنند، به آن ها كمك كنند تا وقت شان را تنظيم كنند و چند راهكار روان شناسي براي نظم اجتماعي به آن ها پيشنهاد كنند.
ارتباط بين دريافت گل در زمان هاي مختلف بازي؛ گاهي رابطة بين دريافت گل و زمان دريافت آن در مسابقه، شرط تعيين كنندة پيروزي يا شكست است، و اين در حالي است كه هنوز نتيجة بازي مي تواند عوض شود. تأثيرات رواني زدن گل اغلب كنترل ناپذير به نظر مي آيد. در واقع، اين عامل مي تواند آموزش داده شود و مجموعه اي از روش هايي براي مهار عواقب ناشي از گل زدن ارائه شود. به هر روي، بازيكنان فوتبال علاقه مندند كه وارد يك بازي فوتبال پويا شوند، اما گاهي قادر به كنترل بازي نيستند و تحت تأثير موقعيت هاي پيش آمده قرار مي گيرند. مثلاً يك تيم از دقيقه سوم يك بر صفر از تيم حريف پيش است و 5 دقيقه به پايان مسابقه طرف ديگر گل تساوي را مي زند، در چنين موقعيتي، تيمي كه جلو بوده، اطمينان خود را از دست مي دهد و به همين دليل تيم حريف يك گل ديگر هم مي زند و برنده مي شود. روان شناسان بايد واكنش هاي تيم را در برابر نتايج مختلف ملاحظه كنند و آن ها را در قياس با حوادث گذشته بسنجند. روان شناسان مي توانند راهنمايي هايشان را به گروه منتقل كنند تا با فرايند از دست دادن كنترل، مقابله كنند و نيز به آن ها آموزش دهند كه چگونه در شرايط مختلف بازي كنند. در مجموع، جنبه هاي اصلي مربوط به تمرين و مسابقه بايد كنترل شود و روان شناسان كيفيت بالايي از مداخلات رواني را به نمايش گذارند. به همين ترتيب، روان شناسان بايد خود را با اهداف مورد نظر باشگاه ها سازگار كنند و بر دلايل اصلي اي كه در قراردادشان آمده است، تمركز كنند.

مطالب مرتبط:

  *روان شناسی ورزشی كاربردي                                            *روان شناس ورزشی کیست
  *ورزش و مدیریت استرس                                                    *روان شناسی موفقیت در ورزش
  *
آسیب ورزشی رباط صلیبی(متقاطع) قدامی                    *پیچ خوردگی مچ پا ( Ankle sprain )
  *نکات کلیدی پیشگیری از صدمات ورزشی در فوتبال                     *آسیب و پارگی منیسک زانو (Meniscus tear )
  *
تغذیه در ورزش فوتبال                                                   *آسیب های ورزشی در فوتبال 
  *مدیریت استرس ( 1 )                                                        *مدیریت استرس ( 2 )
  *
اصول تمرین بی هوازی در فوتبال                                    *تمرین هوازی در فوتبال
  *تمرین استقامتی فوتبال                                                      *راهنمای تمرین استقامتی فوتبال
  *
تمرینات شل کننده کاهش دهنده استرس                        *اضطراب رقابتی در ورشکاران
  *
کفش ورزشی                                                               *ورزش و مدیریت استرس
  *
تقسیم بندی رشته ها ی ورزشی بر حسب شدت تماس     *تقسیم بندی رشته های ورزشی بر حسب قدرت مورد نیاز
  *
خصوصیات درمانی رنگ قرمز                                           *مرگ ناگهانی در ورزش
  *روش های مهارخشم                                                         *
پرخوری عصبی در ورزشکاران
  *آسیب های ورزشی, پیشگیری و درمان                                    *آسیب سه گانه در ورزش بانوان

پایان نامه و مقالات مرتبط:

 *مقايسه دو نوع وعده غذايي به دنبال كاهش ذخاير گليكوژني بر عملكرد ورزشي،سطح انسولين و گلوكز سرم در ورزشكاران رشته فوتبال
 *
تاثير سبك هاي مقابله با استرس بر موفقيت ورزشي 
 *
اثر فعاليت تناوبي شديد و كربوهيدرات بر تغييرات شاخصهاي بيوشيميايي سلولهاي قلبي (cTnI, CK-MB) در بازيكنان فوتبال
 *تاثير مصرف مكمل كربوهيدرات بر پاسخ سلول هاي سيستم ايمني به سه جلسه فعاليت تناوبي شديد 90 دقيقه اي ويژه فوتبال
 *تاثير يك دوره بازتواني قلبي بر استرس هاي سايكولوژيك در يك جمعيت ايرانی
 *آسم ناشي از ورزش در فوتباليست‌هاي باشگاههاي تهران
 *مقايسه اعتماد به نفس ورزشي در بين ورزشكاران رشته هاي مشت زني، كشتي و وزنه برداري و همبستگي آن با نخبگي و سابقه
 *بررسی رابطه ناهنجاری های اندام فوقانی با برخی جنبه های روانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش دانيال
 *تاثير سبك هاي مقابله با استرس بر موفقيت ورزشي

مداخلات رواني با تيم هاي فوتبال
تأليف:  يواخوان داسيل ( دانشگاه ويگو اسپانيا )
ترجمه: دكتر محمد خبيري ( عضو هيئت علمي دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران )

 

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ